Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
  • Text Hover
APIE MUS
Vilniaus lopšelis darželis „Gabijėlė“ savo veiklą pradėjo 1989 05 12 ir buvo Nr. 173.
1998 07 15 Vilniaus miesto savivaldybės Taryba Darželiui suteikė „Gabijėlės“ vardą. Tai pavadinimas, įpareigojantis nuolat degti, šviesti ir šildyti.
Lopšelis darželis „Gabijėlė“ – tai savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaiga, teikianti ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas. Darželyje veikia 17 grupių. 
Moduliniame darželio priestate veikia trys 2-3 m., trys 3-4 m., amžiaus grupės. Darželyje veikia trys priešmokyklinio ugdymo grupės, keturios grupės 5-6 m., keturios grupės 4-5 m., trys grupės 3-4 m. amžiaus. Įstaigoje dirba 34 mokytojai, 17 mokytojų padėjėjų, dvi meninio ugdymo mokytojos, trys fizinio lavinimo pspecialistai, 3 logopedės, psichologė, sveikatos priežiūros specialistė, dietistė, 4 virėjos, valytoja, kiemsargiai, pastato ir statinių priežiūros darbininkas, sandėlininkė, skalbėja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, sekretorė ir direktorė.
Vaikų lopšelis-darželis ,,Gabijėlė“ savo veiklą grindžia LR konstitucija, LR Švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, LR Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Lietuvos HN 75:2002 ,,Ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Higienos normos ir taisyklės“, steigėjo ir jo institucijų teisės aktais, lopšelio-darželio ,,Gabijėlė“ nuostatais ir vidaus darbo tvarkos taisyklėmis. Lopšelio-darželio steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybės taryba, adresas Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. Darželio veiklą prižiūri steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamento Ikimokyklinio ugdymo skyrius. Darželis finansuojamas Vilniaus savivaldybės biudžeto lėšomis pagal asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą ir vaikų tėvų dalinių mokesčių.
Darželis turi savo simbolius – logotipą bei himną.
Patogią ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo platformą Eliis.
ELIIS - Viskas vienoje platformoje.
  • Text Hover
  • Text Hover
HIMNAS
1. Labas rytas, labas rytas,
Laukia čia vaikų kas rytą.
Tai darželis ,,Gabijėlė“
Kur gyvena ne tik lėlės.

Pried.:
,,Gabijėlė“, ,,Gabijėlė“
Einam galvas mes iškėlę.
Kur ugnis šventa rusena,
Kur visi vaikai gyvena.

2. Laba diena, laba diena,
Skaitom čia knygas kasdieną.
Žaidžiam, statome namus.
Tai smagu daržely būt!
Pried.:
,,Gabijėlė“, ,,Gabijėlė“
Einam galvas mes iškėlę.
Kur ugnis šventa rusena,
Kur visi vaikai gyvena.

3. Viso gero, viso gero,
Iki kito karto tariam.
Apkabinkime visus,
Nes rytoj diena vėl bus !

Pried.:
,,Gabijėlė“, ,,Gabijėlė“
Einam galvas mes iškėlę.
Kur ugnis šventa rusena,
Kur visi vaikai gyvena.
Žodžiai – Kristinos Baužienės (auklėtoja)
Muzika – Angelės Vilienės (meninio ugdymo pedagogė)
Aranžuotė – Zigmo Klimaševskio