Your address will show here +12 34 56 78
VIZIJA, MISIJA IR VERTYBĖS
VIZIJA

Lopšelis – darželis ,,Gabijėlė“ – moderni, atvira kaitai ir naujovėms įstaiga, užtikrinanti visapusišką vaiko asmenybės skleidimąsi.
MISIJA

  • Teikti pagalbą šeimai, ugdyti vaikus, siekiant tęstinumo tarp ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo grandžių. 
  • Visapusiškai ugdyti prigimtines vaiko galias, sudarant tam palankias sąlygas. 
  • Sudaryti visiems 6-7 metų amžiaus vaikams lygias pasirengimo mokyklai galimybes. 
VERTYBĖS

  • Darželio bendruomenės (ugdytinių, ugdytojų, tėvų) bendravimas ir bendradarbiavimas grindžiamas abipuse pagarba, tolerancija, pasitikėjimu, nuoširdumu.
  • Atvirumas naujovėms.
  • Sveika ir saugi ugdymo(si) aplinka.
  • Teikti pagalbą šeimai, ugdyti vaikus, siekiant tęstinumo tarp ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo grandžių.
  • Visapusiškai ugdyti prigimtines vaiko galias, sudarant tam palankias sąlygas.
  • Sudaryti visiems 6-7 metų amžiaus vaikams lygias pasirengimo mokyklai galimybes